عضويت در كتابخانه مركزي چگونه است؟


دانشجويان دانشگاه  اعم از دانشجويان قديم و ورودي هاي جديد نيازي به تكميل فرم عضويت ندارند اين دانشجويان به طور پيش فرض عضو كتابخانه هستند فقط براي تكميل اطلاعات و فعال نمودن فايل عضويت خود بايد به كتابخانه مراجعه نمايند. ساير افراد : جهت اطلاعات بيشتر از شرايط و نحوه عضويت آزاد به پرتال كتابخانه مراجعه نمائيد.

1400/6/13
فایلهای پیوست

عضويت در كتابخانه مركزي چگونه است؟

دانشجويان دانشگاه  اعم از دانشجويان قديم و ورودي هاي جديد نيازي به تكميل فرم عضويت ندارند اين دانشجويان به طور پيش....

فهرست